نویسنده = عباس مدرکی
ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 19-26

عبدالرضا عباسی راد؛ عباس مدرکی