اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین سلمانی

دکتری فیزیک سرپرست موسسه آموزش عالی کاوش

salmani_600yahoo.com

سردبیر

اسدالله کاظمی

دکتری برق - قدرت (مالزی- UKM) استادیار موسسه آموزش عالی کاوش

asadollahkyahoo.com
09113270844

دبیر اجرایی

عباس مدرکی شهد

دکتری علوم کامپیوتر- داده کاوی(مالزی- UKM) استادیار موسسه آموزش عالی کاوش

madrakyyahoo.com

مدیر اجرایی

صادق صفارزاده حسینی

دکتری مهندسی نفت - اکتشاف (ایران- امیر کبیر) مرکز آموزش صنعت نفت محمود آباد

sadegh.saffarzadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه

محسن جهانشاهی

دکتری نانوبیوتکنولوژی (انگستان) استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

mmohseyahoo.com

سید علی اصغر قریشی

دکتری مهندسی شیمی (انگستان) استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

aa_ghoreyshiyahoo.com

محمد رضا شیشه ساز

دکتری مهندسی شیمی (انگستان) دانشیار دانشگاه صنعت نفت اهواز

shishesazput.ac.ir

محمد علی تکاسی

دکتری شیمی فیزیک (امریکا) دانشیار دانشگاه صنعت نفت اهواز

takassiput.ac.ir

نوید نیک بخش ذاتی

دکتری برق- الکترونیک (نوشیروانی بابل) موسسه آموزش عالی کاوش

nanikbakhshyahoo.com

جواد وحیدی

دکتری کامپیوتر استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

javhidiiust.ac.ir

نفیسه اسفندیان

دکتری الکترونیک استادیار دانشگاه آزاد قائم شهر

na_esfandianyahoo.com

سید سعید موسوی

دکتری برق (فرانسه) استادیار دانشگاه تخصصی فنآوری نوین آمل

anchepoligmail.com