راهنمای نویسندگان

1- مقالاتی پذیرفته می شود که علمی ترویجی بوده و پیشتر در جای دیگری منتشر نشده باشند.

2- تنها مقالاتی که از طریق سایت مجله ارسال شوند، مورد بررسی قرار می گیرند. برای بار گذاری مقالات در سایت از بخش ارسال مقاله استفاده نمائید. همچنین از طریق سایت می توانید وضعیت مقالات ارسال شده را پیگیری کنید.

3- مقاله با نرم افزار Office در محیط Word  تنظیم شده باشد( مطابق فرمت نشریه).

4- تصاویر مربوط به مقاله باید مستند، غیر تزئینی و از ارکان مقاله بوده و در متن به انها ارجاع شده باشد و فرمت آن JPEG و رزولوشین آن  dpi300 در نظر بگیرید.

فرمت نشریه فنآوری و پژوهش نوین