اصول اخلاقی انتشار مقاله

1- مقالات باید حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریه آماده و روش و رویکرد خود را ذکر و داده ها را به صورت صحیح گزارش کند.

3- نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول و همکاران و نیز ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله را رعایت کنند.

4-نویسندگان از ابراز موضاعات حساس و غیر اخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمعه ار آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خوداری کنند.

5- ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف است. در صورت مشاهده تخلف، سرقت علمی محسوب شده و به وزارت علوم گزارش خواهد شد.