اهداف و چشم انداز

 

1- اشاعه اندیشه ها و خلاقیت های علمی

2- پرورش، ارتقاء و ارائه اطلاعات علمی پژوهشی محققین و دانشجویان

3- در دسترس قرار دادن جدیدترین نتایج تحقیقات پژوهشگران و دانشجویان در زمینه انرژی و سیستم ها

4- فراهم نمودن تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش های علمی ، فنی و تخصصی میان محققین ، دانشجویان و مجامع علمی

5- اعتلای سطح دانش نظری و کاربردی در زمینه انرژی و سیستم های