ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی کاوش

2 دانشگاه کاوش

چکیده

امروزه جنایات نوعی مزاحمت اجتماعی هستند و هر جامعه ای از صمیم قلب خواستار رفع آن می باشد. از اینرو بررسی، تحلیل و ریشه یابی جرائم مستلزم بهره گیری از ابزارها و تکنیک های ارائه شده در حوزه فناوری اطلاعات می باشد. داده کاوی بعنوان یک ابزار مهم تحلیلی، می تواند روشی برای افزایش کارایی تحقیقات پلیسی و پیشگیری از جنایات و جرائم باشد. در تحقیق حاضر یک روش پیشنهادی بر مبنای روش خوشه بندی مبتنی بر چگالی و با استفاده از معماری هادوپ برای کمک به روند شناسایی الگوهای جرم و جنایت ارائه دادیم. سپس این روش را به داده های جرم که به صورت فرضی ایجاد کرده ایم، اعمال و نتایج را از لحاظ سرعت اجرا با الگوریتم کامینز مقایسه کردیم. نتیجه مقایسه بیانگر این مطلب است که روش پیشنهادی در اجرا بسیار سریعتر از روش کامینز می باشد. همچنین با توجه به چارچوب مورد استفاده و پشتیبانی از سیستم های توزیع شده در روش پیشنهادی، می توان از آن بعنوان یک سیستم جامع نظارتی درمراکز پلیس بهره برد.

کلیدواژه‌ها