فرایند پذیرش مقالات

هر مقاله حداقل توسط 2 داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی می شود. حداقل دو نظر موافق و تائید هیئت تحریریه نشریه برای چاپ مقاله ضروری است. طول مدت داوری و پذیرش نهایی، بطور متوسط 3 ماه می باشد.