درباره نشریه

موسسه آموزش عالی کاوش در جهت ارتقاء علوم و تکنولوژی در سطح آموزش عالی، به استناد مصوبه شورای گسترش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از سال 1387 فعالیت خود را شروع و در حال حاضر با داشتن 7 رشته کارشناسی ارشد ، 6رشته کارشناسی پیوسته ، 7 رشته کارشناسی ناپیوسته و 6 رشته کاردانی در خصوص مهندسی نفت ، مهندسی شیمی و نانو تکنولوژی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی معماری ، مدیریت و حسابداری ، به کار خود ادامه می دهد.

با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش در مراکز آموزشی و تحقیقاتی، و سهم قابل توجه دانشجویان ارشد، شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی کاوش تصمیم به انتشار نشریه فنآوری و پژوهش نوین نموده است.