سایزینگ بهینه سیستم هیبرید بادی‌وخورشیدی متصل به شبکه بدون ذخیره‌ساز انرژی‌با استفاده از روش جستجوی گسسته هارمونی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی کاوش

2 موسسه آموزش عالی

چکیده

در این مقاله ،سایزینگ بهینه یک سیستم هیبریدی باد- خورشید متصل به شبکه در قالب سه سناریو توسط الگوریتم جستجوی گسسته هارمونی (DHS) مورد بررسی قرارگرفته است.‌ هدف از بهینه سازی، کاهش تلفات و همچنین بهبود قابلیت اطمینان وکاهش هزینه ها است. در این راستا، با درنظرگرفتن یک تابع هدف با ضرایب وزنی هر دو، تابع هدف بطور همزمان حداقل شده‌اند.برای درستی روش پیشنهادی، نتایج الگوریتم DHS را با الگوریتم PSO مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که روش DHS در حداقل کردن توابع هدف بهتر از الگوریتم PSO عمل می کند.

کلیدواژه‌ها