نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ازدیاد برداشت فناوری پالس پلاسمایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 5-9]
 • اکتشاف رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 10-13]
 • الگوریتم SIFT شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 14-18]
 • الگوهای جرم ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-26]

ب

 • بازار برق بررسی روش های هوشمند پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه توزیع با رویکرد بهینه سازی سود [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 42-50]
 • بردارهای ویژگی شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 14-18]

پ

 • پالس پلاسمای فناوری پالس پلاسمایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 5-9]
 • پیش بینی قیمت برق کوتاه مدت بررسی روش های هوشمند پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه توزیع با رویکرد بهینه سازی سود [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 42-50]

ت

 • تصاویر ماهواره ای شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 14-18]
 • تکنولوژی جدید رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 10-13]
 • تلفات انرژی سایزینگ بهینه سیستم هیبرید بادی‌وخورشیدی متصل به شبکه بدون ذخیره‌ساز انرژی‌با استفاده از روش جستجوی گسسته هارمونی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-41]
 • تولیدات پراکنده سایزینگ بهینه سیستم هیبرید بادی‌وخورشیدی متصل به شبکه بدون ذخیره‌ساز انرژی‌با استفاده از روش جستجوی گسسته هارمونی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-41]

خ

 • خوشه بندی ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-26]

د

 • داده کاوی ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-26]
 • دوستدار محیط زیست فناوری پالس پلاسمایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 5-9]

ر

 • روش انگیزش صوتی رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 10-13]
 • روش جستجوی گسسته هارمونی(DHS ) سایزینگ بهینه سیستم هیبرید بادی‌وخورشیدی متصل به شبکه بدون ذخیره‌ساز انرژی‌با استفاده از روش جستجوی گسسته هارمونی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-41]

س

 • سازه های ساخت بشر شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 14-18]
 • سیستم اطلاعات مکانی ارائه راهکاری جهت تشخیص جرائم در داده های بزرگ با استفاده از داده کاوی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-26]
 • سیستم هیبرید سایزینگ بهینه سیستم هیبرید بادی‌وخورشیدی متصل به شبکه بدون ذخیره‌ساز انرژی‌با استفاده از روش جستجوی گسسته هارمونی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-41]

ش

 • شبکه عصبی بررسی روش های هوشمند پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه توزیع با رویکرد بهینه سازی سود [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 42-50]

ف

 • فناوری نو فناوری پالس پلاسمایی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 5-9]

ق

 • قابلیت اطمینان سایزینگ بهینه سیستم هیبرید بادی‌وخورشیدی متصل به شبکه بدون ذخیره‌ساز انرژی‌با استفاده از روش جستجوی گسسته هارمونی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 27-41]

م

 • ماشین افراطی یادگیری بررسی روش های هوشمند پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه توزیع با رویکرد بهینه سازی سود [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 42-50]
 • مخازن نفت و گاز رویکرد جدید در بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز به روش انگیزش صوتی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 10-13]

ه

 • هوش مصنوعی بررسی روش های هوشمند پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه توزیع با رویکرد بهینه سازی سود [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 42-50]